Ettepanekute ja kaebuste esitamine

Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada nii kirjalikult kui suuliselt.
Kirjalik kaebus esitatakse elektroonselt Ortokliiniku kodulehel (www.ortokliinik.ee/kontakt) või täites ettepanekute ja kaebuste vormi, mis asub Ortokliiniku kliendikaustas. Kliendikaustad paiknevas nii ambulatoorse vastuvõtu kabinetis kui päevakirurgia üksuse õdede postis. Täidetud vorm antakse Ortokliiniku töötaja kätte. Kõik kirjalikud kaebused kogutakse ettepanekute ja kaebuste kausta. Ettepanekute ja kaebuste kaust asub Ortokliiniku registratuuris, sinna liidetakse kaebuse lahendamise käigus kogutud täiendavad materjalid ja vastus kaebusele.
Suuliselt võib ettepaneku ja kaebuse esitada ainult Ortokliiniku töötajale eeldusel, et ei soovita kirjalikku vastust ning probleem saab kohese lahenduse ega vaja edasist käsitlemist.
Anonüümsed ettepanekud ja kaebused vaatab läbi Ortokliinku juhataja, kuid personaalsele menetlemisele ei kuulu.

Ettepanekute ja kaebuste registreerimine

Kõik kirjalikud ettepanekud ja kaebused registreeritakse ettepanekute ja kaebuste raamatus, mis asub Ortokliiniku registratuuris. Suulisi ettepanekuid ja kaebusi ei registreerita.

Ettepanekute ja kaebuste lahendamine

Ettepanekuid ja kaebusi menetleb Ortokliiniku juhataja. Ortokliiniku juhataja organiseerib juhtumi arutelu kõigi asjasse puutuvate osapooltega, arutelule võidakse kutsuda osalema ka ettepaneku/kaebuse esitaja. Vajadusel kogub Ortokliiniku juhataja lisamaterjale ja kaasab juhtumi lahendamisse eksperte.
Ettepaneku/kaebuse asjaolude tuvastamise järgselt koostab Ortokliiniku juhataja ettepanekule/kaebusele vastuse, mis edastatakse ettepaneku/kaebuse esitajale e-mailiga või tähitud kirjaga.

Ettepanekute ja kaebuste lahendamise tähtaeg

Ettepanekute/kaebuste lahendamise ja vastamise aluseks on EV seadus „Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus“, mis sätestab, et ettepanekule/kaebusele vastatakse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest.

2019-08-12T07:42:33+00:00