Andmekaitsetingimused2020-03-23T12:56:04+00:00
Andmekaitsetingimused

Kogume osaühingus Ortokliinik (registrikood 11448488, aadress Ravi 27 Tallinn 10138) vastutava töötlejana patsientide isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid tervishoiuteenuse osutamiseks.

Lähtume isikuandmete töötlemisel Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR – General Data Protection Regulation).

Kogume ja salvestame isikuandmeid enamasti elektroonilisel kujul.

Ortokliinikule oma isikuandmeid edastades annate meile loa nende töötlemiseks.

Ortokliinikus kogutavad isikuandmed
 • Kontaktandmed: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress;
 • Isikut puudutavad andmed: sugu, isikukood, sünniaeg;
 • Jalgade terviseandmed
 • Üldised terviseandmed: tervise üldandmed, sh läbipõetud haigused, nakkushaigused, allergiad, kasutatavad ravimid, teave jalgadega seotud sümptomite ja traumade esinemise kohta.
Töötleme isikuandmeid järgmiste eesmärkide täitmiseks
 • Tervishoiuteenuse osutamist tõendavate dokumentide koostamiseks ja säilitamiseks;
 • Tervise infosüsteemi täitmiseks;
 • Raamatupidamislike alusdokumentide koostamiseks ja säilitamiseks;
 • Avaliku võimu organi või riigiasutuse infopäringule vastamiseks;
 • Mis tahes muu seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

Töötleme isikuandmeid turvaliselt, kaitstuna loata või ebaseadusliku töötlemise, juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest.

Edastame kogutud terviseandmeid Ortokliinikuga seotud ettevõtetele, mis aitavad meil tervishoiuteenust osutada. Edastame isikuandmeid kolmandatele isikutele vaid kooskõlas seadusega.

Edastame isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (välja poole Euroopa Liitu) vaid juhul, kui see on hädavajalik ning kui need riigid on täitnud isikuandmete kaitse piisavusnõude.

Muul viisil kui patsiendilt endalt kogutud isikuandmete korral edastame patsiendile teabe isikuandmete töötlemise kohta 1 kuu jooksul, v.a juhul, kui
 • See teave on patsiendil juba olemas;
 • Teabe esitamine on võimatu või nõuab ebaproportsionaalseid pingutusi (nt teadusuuringute ja statistika puhul);
 • Isikuandmete saamine või avaldamine on sätestatud seadusega;
 • Isikuandmed on kaetud saladuse hoidmise kohustusega.
Meie poolt edastatavas teates patsiendi isikuandmete töötlemise kohta, kui isikuandmeid ei koguta isikult endalt, on järgmised andmed
 • Meie kui vastutava töötleja andmed;
 • Meie andmekaitse eest vastutava töötaja andmed;
 • Töötlemise õiguslik alus ja eesmärk;
 • Isikuandmete liigid;
 • Teave õigustatud huvi kohta;
 • Isikuandmete vastuvõtjad;
 • Andmete säilitamise ajavahemik;
 • Edastamine kolmandasse riiki;
 • Isikuandmete allikas;
 • Automatiseeritud otsused ja profiilianalüüs.
Isikuandmete säilitamine
 • Patsientide ja klientide tervisekaarte säilitame 110 aastat alates patsiendi sünnist;
 • Haigusloo juurde kuuluvaid saatekirju, õenduslugusid, analüüsivastuseid jms. säilitame 30 aastat peale haigusloo lõppu;
 • Osaühingule Ortokliinik saadetud kirju ja raamatupidamise dokumente säilitame 7 aastat.
Patsiendi andmekaitsealased õigused
 • Taotleda juurdepääsu isiku kohta käivatele isikuandmetele;
 • Nõuda andmete parandamist;
 • Nõuda andmete kustutamist;
 • Piirata isikuandmete töötlemist;
 • Esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
 • Nõuda isikuandmete ülekandmist;
 • Õigus, et isiku kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel
 • Õigus nõusoleku tagasivõtmisele;
 • Õigus esitada kaebus andmekaiste järelevalveasutusele.

Ortokliiniku patsientide isikuandmete kaitset puudutavatele küsimustele vastab Vahur Metsna telefonil +372 530 71783 või kui kirjutate e-kirja aadressile info@ortokliinik.ee.

Isikuandmete töötlemist puudutavate kaebustega on võimalik pöörduda Eesti Andmekaitse Inspektsiooni poole meiliaadressil info@aki.ee või tel +372 627 4135.